MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 927, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 927, nr. 9 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 2009-2010, blz. 1733
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 927, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 927, B (eindverslag)
- Handelingen I 2009-2010, blz. 437

 

 

 

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 592, tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten. Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 593).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitkeringen aan de gemeenten te bundelen teneinde meer ruimte te creëren voor lokaal beleid en administratieve lastenverlichting voor gemeenten en burgers te bereiken; 
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd: 
A. [MvT]
De aanduiding "-1" voor het eerste lid en het tweede lid van artikel 11a vervallen. 
B. [MvT]
Artikel 14 komt te luiden:
Art. 14.
-1. Onverminderd artikel 30c, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bepaalt het college welke gegevens ten behoeve van de verlening van de uitkering dan wel de voortzetting daarvan door de belanghebbende in ieder geval worden verstrekt en welke bewijsstukken worden overgelegd, alsmede de wijze en het tijdstip waarop de verstrekking van gegevens plaatsvindt. De gegevens en bewijsstukken worden door het college niet verkregen van de belanghebbende voor zover ze zijn verkregen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dan wel voor zover zij verkregen kunnen worden uit de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de verzekerdenadministratie, bedoeld in artikel 35 van die wet, alsmede uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, tenzij hierdoor een goede vervulling van de taak van het college op grond van dit artikel wordt belet of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de tweede zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de tweede zin tijdelijk niet van toepassing is. Indien het authentieke gegevens uit andere basisregistraties betreft, is dit lid van overeenkomstige toepassing. 
-2. Het college is bevoegd onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op uitkering. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan het college besluiten tot herziening van de uitkering. 
-3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, derde zin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
C. [MvT]
Artikel 16 vervalt.
D. [MvT]
In artikel 16a, tweede lid, vervalt "als het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 11a, eerste of derde lid, of bij het college als het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 11a, tweede lid". 
E. [MvT]
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede "schort het college het recht op uitkering op" vervangen door: kan het college het recht op uitkering opschorten. 
2. In het derde lid wordt de zinsnede "herziet het college een dergelijk besluit of trekt het dat in" vervangen door: kan het college een dergelijk besluit herzien of intrekken. 
3. In het vierde lid wordt de zinsnede "trekt het college na het verstrijken van deze termijn het besluit tot toekenning van uitkering in" vervangen door: kan het college na het verstrijken van deze termijn het besluit tot toekenning van uitkering intrekken. 
4. Het vijfde lid vervalt. 
F. [MvT]
Artikel 19 vervalt.
G.¹ [MvT]
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.