blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 927

Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitgangspunten
3 Positie van Ioaw, Ioaz, Wwik en Bbz 2004
4 Financiering
4.1 Bundeling met I-deel
4.2 Participatiebudget en gemeentefonds
5 Adviezen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding

 
     Wanneer mensen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op gemeenten voor aanvulling van hun inkomen tot minimumniveau. Gemeenten voeren daartoe een aantal wettelijke regelingen in medebewind uit, waaronder de Wet werk en bijstand (Wwb). Zij zijn financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb. Zij ontvangen daartoe middels het volledig gebudgetteerde inkomensdeel (I-deel) middelen voor bijstandverstrekking. De middelen voor de kosten van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling ontvangen de gemeenten via het werkdeel. Vanaf 1 januari 2009 gaat dit via het ontschot en flexibel besteedbare participatiebudget. Uitgangspunt voor deze vergaande gemeentelijke verantwoordelijkheid is dat decentralisatie de slagkracht van gemeenten vergroot.

     Ter uitvoering van het Bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten "Samen aan de slag" van 4 juni 2007 (Kamerstukken II 2006-2007, 30 800 B, nr. 17) en in lijn met het Coalitieakkoord, worden de financiĆ«le middelen van andere door de gemeenten uit te voeren wettelijke regelingen gebundeld met het I-deel per 1 januari 2010. Het betreft de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) en de kosten van levensonderhoud voor startende ondernemers uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Een aparte financiering in het kader van het Bbz 2004 blijft in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestaan voor kosten van levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.