Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  WWB,  AOW  EN  WET  SUWI  INZAKE  OVERHEVELING  BIJSTANDVERLENING  65-PLUSSERS  NAAR  SVB  EN  ENKELE  ANDERE  WIJZIGINGEN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2008-2009, 32 037

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitvoering Wwb 65+
2.1 Doelgroep
2.2 Tegengaan niet-gebruik en één loket
2.3 Verantwoordelijkheidsverdeling
2.4 Vrijlating van vermogen, particuliere oudedagsvoorziening en inkomsten uit arbeid
2.5 Andere naamgeving
2.6 Armoedebeleid gemeenten
2.7 Financiële paragraaf
2.8 Overgangsrecht
3 Inkoopregeling AOW
3.1 Verruiming beslistermijn inkoopregeling
3.2 Openstellen inkoopregeling voor categorie gewezen verplicht volksverzekerden
4 Gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen aan eigen kinderen
5 Adviezen
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


    

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een opbouwverzekering. De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar. Als men in Nederland woont of in loondienst werkt, bouwt men per verzekerd jaar 2% AOW op. Gedurende de periode dat men verzekerd is en inkomen verdient, draagt men bij aan de AOW door betaling van premie. Het opbouwsysteem leidt zo tot een solidaire voorziening.
     Inherent aan de opbouwsystematiek is het feit dat niet iedereen de volledige 50 jaren AOW opbouwt. Deze groep mensen krijgt later een onvolledig AOW-pensioen. Naast het AOW-pensioen hebben mensen vaak een aanvullend pensioen en eventueel daarnaast nog private aanvullingen. Deze aanvullingen zorgen ervoor dat de meeste mensen met een onvolledige AOW toch een inkomen hebben dat boven het bestaansminimum uitkomt. Voor een aantal mensen is dit echter niet het geval, omdat zij geen of weinig aanvulling hebben. Voor deze mensen fungeert de Wet werk en bijstand (Wwb) als vangnet.

     Dit wetsvoorstel legt de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder (Wwb 65+) bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Hoofdstuk 2 licht dit deel van het wetsvoorstel nader toe. Omdat de SVB sinds 1 januari 2009 valt onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dit wetsvoorstel medeondertekenen. Ingevolge artikel 6 van de rblz.|2| Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is medeondertekening van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noodzakelijk wanneer

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x