Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 128.
Handelingen II 2009-2010, blz. 2380-2429, 2463-2464, 2469-2470.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 128 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2009-2010, blz. 484-499, 503-526.

 

 

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 609, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010). Inwerkingtreding: 1 januari 2010.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2010 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid en mede ter bevordering van ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging; 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXVII.
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd: 
A.
Na artikel 52 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.