Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 130.
Handelingen II 2009-2010, blz. 2380-2429, 2466-2466, 2469-2470.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 130 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2009-2010, blz. 484-499, 503-526.

 

 

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 611, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010). Inwerkingtreding: 1 januari 2010.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om fiscale vereenvoudigingen door te voeren ter vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst alsmede ter vermindering van de regeldruk;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXII.
Artikel 31, tweede lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand komt met ingang van 1 januari 2011 te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.