Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 133.
Handelingen II 2009-2010, blz. 2380-2429, 2468-2468, 2469-2470.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 133 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2009-2010, blz. 484-499, 503-526.

 

 

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 612, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010). Inwerkingtreding: 1 januari 2010.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal wetten technische en redactionele verbeteringen alsmede enkele wijzigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VIII.
Aan artikel 8, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt een volzin toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.