Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 30 424.
Handelingen II 2009-2010, blz. 977-999, 1124-1125, 1125-1126.
Kamerstukken I 2009-2010, 30 424 (A, B, C, D).
Handelingen I 2009-2010, blz. 821-821.

 

 

WET van 17 februari 2010, Stb. 2010, 72, tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen. Inwerkingtreding: 27 februari 2010 (Stb. 2010, 73).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de uitkeringsrechten van politieke ambtsdragers worden geharmoniseerd en dat de commissarissen van de Koning en de burgemeesters onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers gebracht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt na "staatssecretaris," ingevoegd "commissaris van de Koning, burgemeester," en wordt na "deelgemeente," ingevoegd: voorzitter van een waterschap,.

 

Art. IV.
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt na "staatssecretaris," ingevoegd "commissaris van de Koning, burgemeester," en wordt na "deelgemeente," ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.