blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 890

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Aansluiting bij de kwalificatieplicht
2.1 Voorkomen schooluitval en het begrip kwalificatieplicht
2.2 Vervanging van AKW-bepalingen door bepalingen die aansluiten bij de kwalificatieplicht
2.3 Huidige AKW-voorwaarden voor jongeren van 16 en 17 jaar
2.4 Voorgestelde AKW-voorwaarden voor jongeren van 16 en 17 jaar
2.5 Nieuwe onderwijsvoorwaarde
2.6 Nieuwe voorwaarden in geval van werkloosheid
2.7 Verschillen tussen huidige voorwaarden en de nieuwe voorwaarden
2.8 Uitvoering van de nieuwe voorwaarden
2.9 Harmonisatie Anw- en AKW-voorwaarden
3 Uitwerking "eigen kind"
4 Financiƫle effecten
5 Commentaren naar aanleiding van het wetsvoorstel
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met de Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht (Stb. 2007, 203) is via een verplichting tot inschrijving bij scholen en opleidingen voorgeschreven dat jongeren tot 18 jaar een startkwalificatie halen en daarmee kwalificatieplichtig worden. Deze invoering van een kwalificatieplicht geldt met ingang van 1 augustus 2007. In voorliggend wetsvoorstel worden voorstellen gedaan voor vervanging van enkele bepalingen uit de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) door bepalingen die beter aansluiten bij de kwalificatieplicht. Voornaamste doel hiervan is samenhang aan te brengen in het beleid ter bestrijding van schooluitval en ter bevordering van het behalen van een startkwalificatie. Hierop wordt in hoofdstuk 2 van deze memorie van toelichting nader ingegaan.

     De Algemene nabestaandenwet (Anw) kent bepalingen die overeenkomen met de bepalingen uit de AKW die met dit wetsvoorstel worden vervangen. Omdat het behalen van een startkwalificatie ook voor wezen van belang is, wordt voorgesteld ook de Anw hieraan aan te passen. Omdat zowel de AKW als de Anw door de Sociale verzekeringsbank (SVB) worden uitgevoerd, is dit ook vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt een voordeel. In paragraaf 2.9 van deze memorie van toelichting wordt dit voorstel nader toegelicht.

     In dit wetsvoorstel wordt verder een voorstel gedaan voor uitwerking van het begrip "eigen kind" in de AKW. Aan het begrip "eigen kind" heeft de SVB in zijn uitvoeringsbeleid invulling gegeven. Mede naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 15 april 2005 wordt nu een wettelijke uitwerking van het begrip "eigen kind" voorgesteld. Hierop wordt in hoofdstuk 3 van deze memorie van toelichting nader ingegaan.

      blz. 2  Voorts bevat dit wetsvoorstel enkele voorstellen ter verbetering van de wetstechnische structuur van de AKW. Deze voorstellen hebben geen inhoudelijke betekenis.
     Tot slot wordt voorgesteld het overgangsrecht dat was opgenomen in een Wet van 22 december 1994 over te hevelen naar de AKW. Voor een toelichting op dit voorstel verwijs ik naar het artikelsgewijze gedeelte (bij artikel II) van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.