Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 821.
Handelingen II 2008-2009, blz. 7681-7702, 8306-8310.
Kamerstukken I 2008-2009, 2009-2010, 31 821 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2009-2010, blz. 628-640, 717-717.

 

 

WET van 4 februari 2010, Stb. 2010, 119, tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing). Inwerkingtreding: 1 september 2010 (Stb. 2010, 168).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal verbeteringen door te voeren op het terrein van het hoger onderwijs, onder meer met betrekking tot het bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten en in verband daarmee de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.ยน Wijziging Algemene wet bestuursrecht
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt na onderdeel I, onder 3, ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.