Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-1010, 32 127.
Handelingen II 2009-2010, blz. 2140-2204, 2233-2239, 2306-2307.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 127 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB).
Handelingen I 2009-2010, blz. 911-946, 949-1008.

 

 

WET van 18 maart 2010, Stb. 2010, 135, houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet). Inwerkingtreding: 31 maart 2010 (Stb. 2010, 137).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bijzondere wettelijke voorzieningen te treffen voor een versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten, teneinde bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis alsmede met dat doel diverse wettelijke bepalingen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijziging van diverse wetten

 

Art. 3.1.
In onderdeel J, onder 2, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt "9b, derde lid" vervangen door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.