Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 953.
Handelingen II 2008-2009, blz. 8335-8336.
Kamerstukken I 2008-2009, 2009-2010, 31 953 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2009-2010, blz. 860-870, 980-904, 1015-1018, 1019-1019.

 

 

WET van 25 maart 2010, Stb. 2010, 142, tot vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 231).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is met het oog op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in overgangsrecht te voorzien en een groot aantal wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Ministerie van Justitie

 

Art. 5.1.
Onderdeel C van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel 2 vervalt "artikel 7.6, eerste lid, en artikel 7.8, eerste lid,".
2.ยน Onderdeel 7 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.