Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 968
Handelingen II 2009-2010, blz. 4477-4505, 4610-4610.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 968 (A, B).
Handelingen I 2009-2010, blz. 858-858.

 

 

WET van 11 maart 2010, Stb. 2010, 146, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s). Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 252).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet veiligheidsregio’s een aantal wetten aan te passen en enkele bepalingen van de Wet veiligheidsregio’s te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  VII

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. XXVIII.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet vervalt "gemeentelijke".

 

Art. XXIX.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt "een gemeentelijke brandweer" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.