Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WET  RVS  IN  VERBAND  MET  HERSTRUCTURERING  RVS

Versie 22 april 2010

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 30 585.
Handelingen II 2006-2007, blz. 2474-2490, 2493-2512, 4998-5005; 2008-2009, blz. 4099-4113, 4133-4134.
Kamerstukken I 2008-2009, 2009-2010, 30 585 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2009-2010, blz. 1041-1055, 1060-1075, 1106-1109.

 

 

WET van 22 april 2010, Stb. 2010, 175, tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State. Inwerkingtreding: 1 september 2010 (Stb. 2010, 236).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de advisering door de Raad van State over wetgeving te concentreren bij een kleiner aantal staatsraden en een afzonderlijke afdeling binnen de Raad te belasten met de vaststelling van de adviezen van de Raad;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie en de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIII.
Artikel IIa van afdeling 6 van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) (Stb. 1993, 650) vervalt.

 

Art. XIIIb.
In artikel 3, onderdeel f, van de Beroepswet wordt "staatsraad in buitengewone dienst" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x