Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

AANPASSINGSWET  WIJ

Versie 29 april 2010

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 260.
Handelingen II 2009-2010, blz. 6306.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 260 (A, B).
Handelingen I niet gepubliceerd.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 april 2010, Stb. 2010, 228, tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten. Inwerkingtreding: 1 juli 2010 onderscheidenlijk 23 juni 2010 (Stb. 2010, 229).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten enkele wijzigingen van wetstechnische aard aan te brengen dan wel deze op een aantal punten te verduidelijken en te verbeteren;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet investeren in jongeren  [MvT]
De Wet investeren in jongeren wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 2a. Woning
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een woning mede verstaan een woonwagen of een woonschip.
B.
[MvT]
In artikel 4 wordt aan de definitie "kind" toegevoegd: of, voor de toepassing van de artikelen 17 en 35, tweede lid, het in Nederland woonachtige pleegkind.
C.
[MvT]
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt na "Inkomensvoorziening" ingevoegd: , inkomensvoorzieningsnorm.
2. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van de definitie van "werkleeraanbod" door een puntkomma, een definitie toegevoegd, luidende:
- inkomensvoorzieningsnorm: de op grond van de artikelen 26 tot en met 29 op de jongere van toepassing zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de op grond van de artikelen 30 tot en met 35 door het college vastgestelde verhoging of verlaging.
D.
[MvT]
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2.
In de definitie van "inkomen" in het eerste lid wordt "artikel 32, eerste en tweede lid," vervangen door: de artikelen 32, eerste en tweede lid, en 33, eerste tot en met derde lid,.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x