blz. 1  

Kamerstukken II 2009-2010, 32 260

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding en voorgeschiedenis
2 Financiƫle gevolgen
3 Administratieve lasten
4 Adviezen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding en voorgeschiedenis


     Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van de Wet investeren in jongeren (WIJ) en enkele andere wetten. Met de aanpassingen wordt beoogd een verduidelijking en verbetering van enkele bepalingen te realiseren.

     Met ingang van 1 oktober 2009 is de WIJ in werking getreden (met uitzondering van enkele bepalingen). In de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel WIJ (Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, E) is naast de invoering per 1 oktober 2009 tevens gemeld dat de overgangsperiode tot 1 juli 2010 loopt. Hiertoe wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om artikel 86 van de WIJ aan te passen, hierin is het overgangsrecht geregeld voor jongeren die op 30 september 2009 een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) ontvangen.
     Daarnaast is gebleken dat enkele artikelen van de WIJ aanpassing behoeven. Ten eerste wordt voorgesteld een aantal technische en inhoudelijke omissies te herstellen. Verder is gebleken dat sommige bepalingen van de WIJ onduidelijkheid kunnen opleveren. Om deze reden zijn enkele bepalingen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.