Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 896.
Handelingen II 2009-2010, blz. 4076-4094, 4171.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 896 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2009-2010, blz. 1283.

 

 

WET van 4 juni 2010, Stb. 2010, 259, tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma. Inwerkingtreding: 1 juni 2011 (Stb. 2011, 239).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een verbetering van de vorderingsprocedure en tot invoering van het alcoholslotprogramma;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Aan onderdeel D (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt na onderdeel 3 ยน een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.