Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 948.
Handelingen II 2009-2010, blz. 3432.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 948 (A, B, C, D).
Handelingen I 2009-2010, blz. 1588.

 

 

WET van 7 juli 2010, Stb. 2010, 280, tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Inwerkingtreding: 1 juli 2011 (Stb. 2011, 194).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verklaring van geen bezwaar te laten vervallen en de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen te verbeteren en uit te breiden, onder meer door middel van het doen van een risicomelding;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VIa.
Onderdeel A, subonderdeel 3, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.