Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 989.
Handelingen II 2009-2010, blz. 3902-3932, 4167-4168.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 989 (A, B, C, D, E, F, G, H)
Handelingen I 2009-2010, blz. 1399-1404, 1410-1424, 1470-1472, 1589.

 

 

WET van 7 juli 2010, Stb. 2010, 296, tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid. Inwerkingtreding: 1 augustus 2010 (Stb. 2010, 297).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat ontwikkelingskansen voor kinderen worden vergroot door het verhogen van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en dat de regierol van de gemeenten wordt versterkt onder andere met het oog op de voorschoolse educatie en dat er een goed stelsel van handhaving en toezicht hierop is;
     dat daartoe de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten dienen te worden gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V. Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 100, onderdeel i, wordt "bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet kinderopvang, ten behoeve van de ouder die een persoon is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel h, van die wet" vervangen door: bedoeld in artikel 1.29, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, ten behoeve van de ouder die een persoon is als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel h, van die wet.
B.ยน
In artikel 108, eerste lid, onderdeel m, wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.