Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 758.
Handelingen II 2009-2010, blz. 2744.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 758 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2010-2011, blz. 8-15, 28-36.

 

 

WET van 30 september 2010, Stb. 2010, 715, tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken). Inwerkingtreding: 1 november 2010 (Stb. 2010, 726).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet tarieven in burgerlijke zaken te vervangen door een nieuwe regeling en dat in verband hiermee ook enkele andere wetten dienen te worden gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 35.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 8:75 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.