Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 428.
Handelingen II 2010-2011, nr. 25, blz. 19, 20.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 428 (A, B, C).
Handelingen I 2010-2011, nr. 11, blz. 3; nr. 34, blz. 42.

 

 

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 830, tot derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Inwerkingtreding: 1 januari 2011 (Stb. 2010, 831).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is overeengekomen dat zij een staatsrechtelijke positie krijgen binnen het Nederlandse staatsbestel en het in verband hiermee wenselijk is wetten en de Nederlands-Antilliaanse regelingen die ingevolge de Invoeringswet BES ¹ als wet van toepassing blijven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die nog niet zijn meegenomen in het voorstel voor de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstukken II 2008-2009, 31 959, nr. 2), aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Volgens de redactie dient "Invoeringswet BES" te worden vervangen door: Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIV.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet wordt de zinsnede "lid van gedeputeerde staten of wethouder, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, voorzitter van een waterschap" vervangen door: lid van gedeputeerde staten, wethouder, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, voorzitter van een waterschap of de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Art. XV.¹
De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.