blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 520

Wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Geen recht op kinderbijslag in verband met niet voldoen aan de kwalificatieplicht en de onbedoelde effecten daarvan
3 Overmakingskosten buitenland
4 Het begrip zelfstandige in de Wet Wajong en de Wet WIA
5 Verantwoording door medeoverheden
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XXIV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit voorstel betreft zowel wijzigingen in de socialezekerheidswetgeving als in wetgeving in het kader van arbeidsverhoudingen. Het bevat ook een wijziging van de Wet participatiebudget waarvoor de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Wonen, Wijken en Integratie medeverantwoordelijk zijn.
     Het wetsvoorstel behelst onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Hiernaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzingen beoogd. Het wetsvoorstel behelst derhalve enkel zogenoemd "klein beleid". In het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen.

     Dit wetsvoorstel is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de toetsende instanties voorgelegd. Door het UWV, de SVB, het Adviescollege vermindering administratieve lasten (Actal) [lees: Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal), red.] en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) zijn toetsen uitgebracht. Tevens is het Uitvoeringspanel [lees: Uitvoeringspanel gemeenten, red.] om advies gevraagd.


Het UWV

     Het UWV acht het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2011 uitvoerbaar. Het UWV concludeert dat de meeste onderdelen in de eerste helft van 2011 uitvoerbaar zijn. De door het UWV voorgestelde wijzigingen en suggesties zijn, op enkele ondergeschikte punten na, overgenomen. De uitvoeringskosten zijn door het UWV begroot op minder dan €|0,5 miljoen.  blz. 2  Deze kosten zullen worden gedekt uit het hen ter beschikking staande reguliere budget voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.