Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 401.
Handelingen II 2010-2011, nr. 22, blz. 31-57; nr. 24, blz. 61, 62-63.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 401 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2010-2011, nr. 12, blz. 9-32; nr. 13, blz. 2-21, 37-50, 53.

 

 

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 871, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010). Inwerkingtreding: 1 januari 2011.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XV.
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 8, tweede lid, wordt "artikel 31, eerste lid, onderdeel f en g" vervangen door: artikel 31, eerste lid, onderdeel d tot en met g.
B.
Vóór hoofdstuk 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.