Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REPARATIEWET  BZK  2010

Versie 13 december 2010

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 456.
Handelingen II 2010-2011, nr. 24, blz. 2.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 456 (A, B).
Handelingen I 2010-2011, nr. 10, blz. 39.

 

 

WET van 13 december 2010, Stb. 2011, 4, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010). Inwerkingtreding: 23 februari 2011 (Stb. 2011, 79).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op enige aanverwante terreinen enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede daarin andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan het slot van artikel 1:1, derde lid, wordt toegevoegd: , met uitzondering van een voor het leven benoemde ambtenaar werkzaam bij de Raad van State en zijn afdelingen en de Algemene Rekenkamer.
B.
In artikel 3:29, derde lid, onderdeel c, wordt "de onderdelen b en c" vervangen door: de onderdelen a en b.
C.
In artikel 9:5 wordt "dit hoofdstuk" vervangen door: deze titel.
D.
In artikel 9:24, eerste lid, onderdeel b, wordt "artikel 9:11" vervangen door: wettelijk voorschrift.

 

Art. XXI.
De Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In de artikelen 10, derde lid, 14, vierde lid, 24, vijfde lid, 29, tweede lid, 39, 42, vijfde lid, en 46 vervalt de zinsnede

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x