blz. 1  

Kamerstukken II 2009-2010, 32 383

Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding en achtergrond
2 De rechtsmacht van Nederland op het NCP en herbezinning op de sociale bescherming
3 De inhoud van het wetsvoorstel
4 Internationaalrechtelijke aspecten
5 Wet arbeid mijnbouw Noordzee (WAMN) wordt ingetrokken
6 Bespreking onderzochte alternatieven en standpunten sociale partners
7 Adviezen
8 Financiƫle effecten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding en achtergrond


     Dit wetsvoorstel beoogt de socialezekerheidsbescherming te verbeteren voor werknemers die werkzaam zijn op het Nederlandse deel van het continentaal plat (hierna: NCP), maar die nu niet onder de publieke sociale verzekeringen vallen. In de huidige situatie zijn enkel werknemers die in Nederland wonen (ongeacht hun nationaliteit) verzekerd voor de volksverzekeringen. Indien zij daarbij ook voor een Nederlandse werkgever werken, zijn zij tevens verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De overige werknemers op het NCP, ook Nederlanders die voor een buitenlandse werkgever werken, zijn op dit moment voor hun sociale zekerheid aangewezen op de Wet arbeid mijnbouw Noordzee (hierna: WAMN). Dit socialezekerheidsregime is beperkt van aard en in belangrijke mate afhankelijk van welke socialezekerheidsvoordelen door de werkgever worden geboden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer. Door dit wetsvoorstel wordt dit aangepast. Aan werknemers op het NCP wordt hiermee zoveel mogelijk dezelfde socialezekerheidsbescherming geboden als aan werknemers die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn.

     Het wetsvoorstel heeft betrekking op arbeid verricht door werknemers op het NCP. Hieronder wordt verstaan arbeid verricht door werknemers op het buiten de territoriale zee op of onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan. Het wetsvoorstel heeft geen betrekking op zeeschepen. Voor werknemers die werkzaam zijn op zeeschepen dan wel installaties die als zodanig worden aangemerkt, gelden specifieke socialezekerheidsregels in de nationale en internationale wet- en regelgeving. Zij vallen niet onder dit wetsvoorstel.

 blz. 2  

2. De rechtsmacht van Nederland op het NCP en herbezinning op de sociale bescherming


     Voor een goed begrip ten aanzien van de verantwoordelijkheid die de regering in dit voorstel neemt voor de sociale bescherming op het NCP is het van belang kennis te nemen van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.