MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 8 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 9 (motie-Smilde)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 10 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 11 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 12 (motie-Van der Veen)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 150, nr. 13 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 150, nr. 14 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2009-2010, blz. 6995-7012
- Handelingen II 2009-2010, blz. 7086
- Kamerstukken I 2009-2010, 32 150, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 150, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 150, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 150, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 150, E (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 150, F (verslag van een schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 150, G (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2012-2013, 32 150, H (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 18. item 6
- Handelingen I 2010-2011, nr. 18, item 8
- Handelingen I 2010-2011, nr. 19, item 3

 

 

 

WET van 26 februari 2011, Stb. 2011, 111, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering). Inwerkingtreding: 15 maart 2011 (Stb. 2011, 113).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat personen die in weerwil van hun in de Zorgverzekeringswet opgenomen verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben, alsnog ingevolge zo’n verzekering verzekerd raken en dat het wenselijk is te voorkomen dat één verzekeringsplichtige ingevolge meerdere zorgverzekeringen verzekerd is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De onderdelen a tot en met l worden verletterd tot onderdelen b tot en met m.
2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
a. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.
3. In onderdeel c (nieuw) wordt "die zich overeenkomstig artikel 33 als zodanig heeft aangemeld voor de uitvoering van deze wet" vervangen door: die deze wet ten aanzien van de verzekerden wenst uit te voeren en zich overeenkomstig artikel 33 heeft aangemeld.
B. [MvT]
De tweede volzin van artikel 5, vierde lid, vervalt.
C. [MvT]
Na artikel 5b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 5c.
De Sociale verzekeringsbank stelt ambtshalve en, desgevraagd, op aanvraag vast of een natuurlijk persoon voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 5 of 5b vastgestelde voorwaarden voor het verzekerd zijn ingevolge deze wet.
D. [MvT]
In artikel 33, eerste lid, wordt "Een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet die deze wet wenst uit te voeren" vervangen door: Een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet die deze wet ten aanzien van de verzekerden wenst uit te voeren.
E.
In artikel 63, tweede lid, vervalt "of een beschikking als bedoeld in artikel 5, derde lid".

 

Art. II.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, onderdeel y, komt te luiden:
y. bestuursrechtelijke premie: de premie, bedoeld in de artikelen 18d en 18e.
B. [MvT]
Het vierde lid van artikel 3 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.