Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 460.
Handelingen II 2010-2011, nr. 62, item 2.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 460 (A, B).
Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 3.

 

 

WET van 7 april 2011, Stb. 2011, 190, tot intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing). Inwerkingtreding: 28 april 2011.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing wenselijk is de Wet stedelijke vernieuwing in te trekken en te voorzien in overgangsrecht met betrekking tot die intrekking;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II. Wijziging Algemene wet bestuursrecht
Onderdeel C van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.