Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 614.
Handelingen II 2010-2011, nr. 62, item 2.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 614 (A, B).
Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 3.

 

 

WET van 7 april 2011, Stb. 2011, 201, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking van de Algemene wet bestuursrecht ingevolge de Dienstenwet in een aantal wetten vast te leggen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. I.
Aan artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.