Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 31 950.
Handelingen II 2009-2010, blz. 7670-7682, 2010-2011, nr. 33, blz. 97-105, nr. 34, blz. 38.
Kamerstukken I 2010-2011, 31 950 (A, B, C).
Handelingen I 2010-2011, nr. 22, item 2.

 

 

WET van 31 maart 2011, Stb. 2011, 204, tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen. Inwerkingtreding: 1 juli 2011 (Stb. 2011, 249).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Geneesmiddelenwet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de orgaandonatie, de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland en de Zorgverzekeringswet aan te passen teneinde de zelfstandige bestuursorganen die op grond van voornoemde wetten openbaar gezag uitoefenen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VII.
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 58 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-5. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is op het College zorgverzekeringen van toepassing.
B.
In artikel 59 vervallen het tweede lid en het vijfde tot en met negende lid, onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.
C.
Artikel 59a wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid wordt toegevoegd: Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van de commissie. Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door Onze Minister.
2. In het derde lid wordt "artikel 59, tweede, derde, vierde, zevende en achtste lid" vervangen door: artikel 59, tweede en derde lid.
D.
De artikelen 60, vierde lid, 61, 62, 63 en 123 vervallen.
E.
Artikel 71 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.