Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 30 645.
Handelingen II 2007-2008, blz. 5237-5245; 2009-2010, blz. 8072-8088; 2010-2011, nr. 4, blz. 16.
Kamerstukken I 2010-2011, 30 645 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2010-2011, nr. 24, item 2 en 6.

 

 

WET van 27 mei 2011, Stb. 2011, 265, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus. Inwerkingtreding: 1 juli 2011 (Stb. 2011, 301).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de rechtsbescherming van belastingplichtigen met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
Onderdeel I, onder 1, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.