blz. 1  

Kamerstukken II 2009-2010, 32 131

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uniformering loonbegrip
2.1 Afschaffen werknemersdeel AWf-premie
2.2 Toepassing omkeerregel voor inleg en opname van levenslooptegoed
2.3 Bijtelling privégebruik auto ook premieloon werknemersverzekeringen
2.4 Vervangen werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw door een werkgeversheffing
2.5 Twee discoördinatiepunten die niet hoeven te worden opgeheven
2.6 Afschaffen franchise in AWf-premie werkgeversdeel
3 Heffing van inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
3.1 Het huidige systeem van de inkomensafhankelijke bijdrage
3.2 Het voorgestelde systeem van de inkomensafhankelijke bijdrage
3.3 Samenloopsituaties. Teruggaven bij meer inkomstenverhoudingen
3.4 Aanvullend pakket
4 Inwerkingtreding
5 Overgangsrecht opheffen discoördinatiepunten
6 Inkomenseffecten
7 Loonkosten bedrijven en instellingen
8 EU-aspecten
9 Budgettaire aspecten
10 Uitvoeringskosten Belastingdienst
11 Gevolgen voor bedrijfsleven en burger (administratieve lasten)
12 Toetsen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XLIII

 

 blz. 2  

Algemeen

 

1. Inleiding


     Via de loonheffingen worden door de werkgevers loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) afgedragen. In totaal levert dit €|115 miljard op, bijna de helft van het totaal aan inkomsten van het Rijk. Deze loonheffingen worden door werkgevers als ingewikkeld en bewerkelijk ervaren. Gebrek aan transparantie, gedetailleerde regelgeving en ogenschijnlijk onnodige verschillen tussen deze heffingen leiden tot irritaties en een ervaren lastendruk die zwaarder weegt dan een kwantitatieve benadering van de absolute omvang van administratieve lastendruk doet vermoeden. Oplossingen liggen naar de mening van het kabinet in minder regels, minder details, minder verschillen. Dit leidt tot minder administratieve handelingen van de werkgevers voor hun loonadministratie en tevens tot lagere uitvoeringslasten voor de Belastingdienst.

     Met deze wet wordt een uniform loonbegrip ingevoerd voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De onderdelen van de diverse loonbegrippen die momenteel niet uniform zijn, de zogenaamde discoördinatiepunten, worden opgeheven. Hiermee wordt op korte termijn een administratieve lastenwinst bereikt binnen de contouren van het bestaande stelsel, waarin de loonheffing (van de burgers) en premieheffing (van de werkgevers) afzonderlijk blijven bestaan, maar waarin de grondslag voor de heffingen wordt geüniformeerd. Niet alleen de werkgever is daarbij gebaat. Ook de uitvoering van de loonaangifteketen door de Belastingdienst en het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] wordt efficiënter en robuuster als details en verschillen tussen loon- en premieheffing worden beperkt. Voor de werknemer wordt het loonstrookje eenvoudiger doordat deze korter en duidelijker wordt, de verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen en de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen komen te vervallen. Uniformering van de verschillende loonbegrippen (loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, loon voor de premies werknemersverzekeringen en loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) tot één loonbegrip vergt aanvullende maatregelen om financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheid te voorkomen. Deze wet, die een uniform loonbegrip regelt, is een noodzakelijke stap op weg naar verdere substantiële vereenvoudigingen. Gezien het ingrijpende karakter van de wijziging heeft het kabinet besloten de vereiste wetswijziging ruim vóór de beoogde invoeringsdatum (2011 of 2012, zie verderop) in te dienen, zodat bedrijven en Belastingdienst ruim de tijd hebben voor implementatie. Nadat deze stap van uniformering is gezet, is het mogelijk de heffing van premies nog verder te vereenvoudigen via bijvoorbeeld een loonsomheffing. Dit laatste vergt nadere afweging en wetgeving.

     Deze wet draagt bij aan het realiseren van de nieuwe tranche van reductie van administratieve lasten die is aangegeven in het Coalitieakkoord. Het geeft een uitwerking van de Verkenning vereenvoudiging premieheffing die aan de Tweede Kamer is aangeboden, vergezeld van een kabinetsreactie (Kamerstukken II 2007-2008, 31 236, nr. 1). Deze verkenning is geschreven naar

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.