Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  ANTICUMULATIE  ZIEKTEWET  EN  WERKLOOSHEIDSWET Ļ

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2009-2010, 32 464

Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) Ļ

1. Tijdens de parlementaire behandeling is de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, en is artikel I van de wet (wijziging van de Werkloosheidswet) ingetrokken, red.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Vangnetmaatregelen
2.1 Inleiding
2.2 Achtergrond en doel van de vangnetmaatregelen
2.3 Inhoud van de voorgestelde vangnetmaatregelen
2.4 Overgangsrecht
3 Verrekening inkomsten uit arbeid tijdens recht op een ZW-uitkering
3.1 Huidige regeling
3.2 Aanleiding tot deregulering
3.3 Voorgestelde regeling
3.4 Gevolgen van verrekening voor de uitkeringen
4 FinanciŽle gevolgen, uitvoeringskosten en administratieve lasten
4.1 FinanciŽle gevolgen
4.2 Uitvoeringskosten
4.3 Administratieve lasten
5 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


    
In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de einddatum van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) niet verschuift na een periode waarover een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) is genoten. Voorts wordt geregeld dat de loon- en verhaalssanctie ook zullen gelden voor de werkgever van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de ZW indien deze werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Deze twee voorstellen hebben betrekking op werknemers die aanspraak hebben op een ZW-uitkering: de zogenaamde vangnetters. Beide vangnetmaatregelen worden hierna in hoofdstuk 2 van het algemeen deel van deze memorie toegelicht. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel een nieuwe systematiek voorgesteld voor de verrekening van inkomsten uit arbeid tijdens het recht op een uitkering op grond van de ZW. Deze nieuwe systematiek wordt toegelicht in hoofdstuk 3 van het algemeen deel van deze memorie. Tot slot komen de financiŽle aspecten van dit wetsvoorstel en de ter zake uitgebrachte commentaren aan de orde in de hoofdstukken 4 en 5 van het algemeen deel van deze memorie.

 

2. Vangnetmaatregelen


2.1. Inleiding


     De ZW vervult een vangnetfunctie voor zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals werknemers wier dienstbetrekking eindigt tijdens hun ziekte (dit komt bijvoorbeeld vaak voor bij uitzendkrachten) en werklozen die een WW-uitkering hebben. Deze (ex-)werknemers hebben immers geen werkgever (meer) die het loon doorbetaalt in geval van ziekte. In plaats daarvan kunnen zij aanspraak maken op een uitkering op grond van de ZW.
     Daarnaast heeft de ZW nog betekenis voor een beperkte groep werknemers die wel in dienst is van een werkgever. Als werknemers
rblz.|2| namelijk ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid als gevolg van zwangerschap of bevalling (buiten de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof), orgaandonatie of indien

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x