Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 209.
Handelingen II 2009-2010, blz. 8027.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 209 (A, B, C, D).
Handelingen I 2010-2011, nr. 32, item 4 en 6, nr. 33, item 3.

 

 

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 375, tot regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. Inwerkingtreding: 3 augustus 2011.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen voor de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
In de bijlage worden onder "B. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties" de volgende wijzigingen aangebracht:
De onderdelen 3 en 4 komen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.