MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 453, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 453, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 453, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 453, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 453, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 453, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 91, item 4
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 453, A (eindverslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 33, item 2

 

 

 

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 442, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 449).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is specifieke toezichtsarrangementen voor interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van inkomensvoorzieningen en werkvoorzieningen door colleges van burgemeester en wethouders af te schaffen en daartoe de wetten die deze voorzieningen regelen aan te passen en tevens in verband daarmee de regeling van de taak van de Inspectie Werk en Inkomen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:
-1. Het college:
a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling personen die algemene bijstand ontvangen, personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden en, indien het college daarbij het aanbieden van een voorziening, waaronder begrepen sociale activering gericht op arbeidsinschakeling, noodzakelijk acht, bepaalt en biedt deze voorziening aan; en
b. verleent bijstand aan personen hier te lande die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
B.¹ [MvT]
In artikel 41, eerste lid, wordt "vierde lid" vervangen door: vijfde lid.
C.² [MvT]
Artikel 69 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.