blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 696

Opheffing van het Spaarfonds AOW

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Geschiedenis van het Spaarfonds AOW
3 Maatregelen voor houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de AOW
4 Budgettaire en financiële gevolgen wetsvoorstel
4.1 EMU-saldo-effecten
4.2 Koopkrachteffecten
4.3 Administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xxx| Artikel I
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het Spaarfonds AOW is ingesteld met ingang van 1998 (Wet van 29 april 1998 tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (Stb. 1998, 262) (Kamerstukken 25 699), met terugwerkende kracht in werking getreden met ingang van 1 december 1997).

     Het kabinet heeft besloten om in lijn met het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte van 1 april 2010 het Spaarfonds AOW op te heffen, ten behoeve van grotere transparantie en helderheid van de overheidsfinanciën (Kamerstukken 32 123, nr. 52, Risico’s en zekerheden, Dertiende rapport Studiegroep Begrotingsruimte, pagina 70-71). Hierover kan het volgende worden opgemerkt.

     In de tweede helft van de jaren negentig leidde het vraagstuk van de financierbaarheid van de oudedagsvoorziening tot onzekerheid bij mensen over de toekomst van de AOW. Het kabinet vond een volwaardig AOW-basispensioen wenselijk en mogelijk. In de nota "Werken aan zekerheid" (Kamerstukken II 1996-1997, 25 010, nr. 1-2) is beargumenteerd dat de oplopende kosten van de vergrijzing kunnen worden opgevangen door terugdringing van het financieringstekort en de staatsschuld. De noodzaak hiervan is zichtbaar gemaakt door introductie van een Spaarfonds AOW. Met het spaarfonds kwam de verantwoordelijkheid van het Rijk tot uitdrukking om

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.