BESLUIT van 10 november 2011, Stb. 2011, 528, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2012)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 26 september 2011, nr. 5710806/11/6;
     Gelet op artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 27b, tweede lid, 27l, vijfde lid, en artikel 29a, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 46, derde lid, Wet op de rechtsbijstand, artikel 24, zesde lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 51, zesde lid, van de Wet op de Raad van State;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2011, nr. W03.11.0403/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 november 2011, nr. 5714940/11/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom F opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.ยน
In kolom F staan de huidige bedragen aan griffierecht en vast recht vermeld. In kolom G staan de bedragen die vanaf 1 januari 2012 zullen gelden.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.