MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 4 (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 5 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 9 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 10 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 11 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 12 (mededeling)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 13 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 14 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 15 (amendement-Uitslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 16 (gewijzigd amendement-Uitslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 543, nr. 17 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 543, nr. 18 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 543, nr. 19 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 543, nr. 20 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 82, item 9
- Handelingen II 2010-2011, nr. 82, item 11
- Handelingen II 2010-2011, nr. 88, item 9
- Handelingen II 2010-2011, nr. 89, item 18
- Handelingen II 2010-2011, nr. 92, item 12
- Handelingen II 2010-2011, nr. 95, item 8
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 543, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 543, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 543, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 543, D (eindverslag)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 5, item 2

 

 

 

WET van 7 november 2011, Stb. 2011, 561, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 646).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op het waarborgen van een goede dienstverlening aan cliënten een zelfstandig bestuursorgaan CAK in te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m ¹ door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
n.¹ het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid.
B. [MvT]
Na artikel 47 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:
HOOFDSTUK VII. Het CAK
Art. 48. [MvT]
-1. Er is een CAK, dat rechtspersoonlijkheid bezit.
-2. Het CAK is gevestigd in een door Onze Minister te bepalen plaats.
-3. Het CAK bestaat uit ten hoogste drie leden, onder wie de voorzitter.
-4. Het CAK wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.
-5. Benoeming vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van het CAK alsmede op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.
-6. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.
-7. In afwijking van artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden de personeelsleden van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.
Art. 49. [MvT]
Het CAK is belast met:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.