Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 810.
Handelingen II 2011-2012, nr. 19, item 2.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 810 (A, B).
Handelingen I 2011-2012, nr. 8, item 7.

 

 

WET van 24 november 2011, Stb. 2011, 562, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011). Inwerkingtreding artikel XXI: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 536).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXI.ยน
In de Zorgverzekeringswet wordt artikel 50 als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.