Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 454.
Handelingen II 2010-2011, nr. 85, item 5, nr. 87, item 12.
Kamerstukken I 2010-2011, 2011-2012, 32 454 (A, B, C, D).
Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 5.

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 575, tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 627).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wetten een regeling op te nemen ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  4

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. XIII.
Aan artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.