Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2011, 2011-2012, 32 798.
Handelingen II 2010-2011, nr. 4, item 18, nr. 7, item 10.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 798 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2011-2012, nr. 10, item 9 en 13.

 

 

WET van 7 december 2011, Stb. 2011, 576, tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget. Inwerkingtreding: 8 december 2011 (Stb. 2011, 577).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige bezuinigingen door te voeren met betrekking tot het kindgebonden budget teneinde het begrotingstekort terug te dringen en de eigen financiële verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. Ia.
Artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet komt te luiden:
-1. Het basiskinderbijslagbedrag over een kalenderkwartaal bedraagt €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.