Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 377.
Handelingen II 2010-2011, nr. 85, item 2, nr. 87, item 23, nr. 89, item 13.
Kamerstukken I 2010-2011, 2011-2012, 32 377 (A, B, C, D).
Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 5.

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 595, tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten. Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 649).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Tracéwet te wijzigen teneinde nieuwe regels te geven omtrent de voorbereiding van besluitvorming inzake infrastructurele projecten met het oog op de versnelling en verbetering van die besluitvorming;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
Aan onderdeel D van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt het volgende subonderdeel toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.