Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 393.
Handelingen II 2010-2011, nr. 94, item 6, nr. 98, item 11.
Kamerstukken I 2010-2011, 2011-2012, 32 393 (A, B, C, D).
Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 2 en 7.

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 596, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging Wmg). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 653).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de bekostiging van zorg en een beheerste kostenontwikkeling daarvan wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg aan te vullen met enkele instrumenten en in enkele andere wetten enige daarmee samenhangende wijzigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
k. door zorgaanbieders ingevolge een regel van de zorgautoriteit op grond van artikel 37, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet marktordening gezondheidszorg dan wel op aanwijzing van de zorgautoriteit op grond van artikel 76, tweede lid, van die wet afgedragen bedragen en door de zorgautoriteit van zorgaanbieders op grond van artikel 81, eerste lid, onderdeel c, van die wet ingevorderde bedragen, voor zover die bedragen niet worden afgedragen aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten of aan derden.
2. Het derde lid wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.