Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

VERZAMELWET  SZW  2012

Versie 1 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 015.
Handelingen II 2011-2012, nr. 22, item 12, nr. 23, item 19.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 015 (A, B, C).
Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 5.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 619).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Aan artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. De kinderbijslag op grond van het tweede lid, onderdeel b en c, wordt betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
B.
[MvT]
In artikel 24c, eerste lid, onderdeel d, wordt "betrouwbare schuldregeling" vervangen door: betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling.
C.
[MvT]
In artikel 24d vervalt "van deze wet" en wordt "uit artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door: , bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
D.
[MvT]
In artikel 29c, tweede lid, vervalt "of vierde".

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
0A.¹
Aan artikel 18 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. In afwijking van het tweede lid wordt in de maand waarin de nabestaande de 65-jarige leeftijd heeft bereikt het brutominimumloon, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij:
- X staat voor het aantal dagen gelegen in de maand waarin de nabestaande de 65-jarige leeftijd bereikt, voordat de nabestaande deze leeftijd heeft bereikt; en
- Y staat voor het aantal dagen van de maand waarin de nabestaande de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
A.
[MvT]
In artikel 32a, vijfde lid, onderdeel b, wordt "in de Nederlandse Antillen of Aruba" vervangen door: in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
B.
[MvT]
Artikel 55a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt "betrouwbare schuldregeling" vervangen door: betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling.
2. In het tweede lid en derde lid, onderdeel b, wordt "artikel 49 of 37" vervangen door: artikel 49 of 57.
C.
[MvT]
In artikel 55b vervalt "van deze wet" en wordt "uit artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door: , bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
D.
[MvT]
In artikel 63a, derde lid, onderdeel b, wordt "Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking" vervangen door: Onze Minister van Buitenlandse Zaken.
E.¹
Aan artikel 67 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x