blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 015

Wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet 2012) ¹

1. Volgens de redactie dient "Verzamelwet 2012" te worden vervangen door: Verzamelwet SZW 2012.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XXX
 

 

 

Algemeen

 

     Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dan met name op het gebied van de socialezekerheidswetgeving. Het wetsvoorstel behelst onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Het oplossen van enkele van deze knelpunten heeft een besparing op de uitvoeringskosten tot gevolg. Deze besparingen dragen bij aan het realiseren van de taakstellingopgave (Kamerstukken II 2010-2011, 32 500 XV, nr. 75) waar beide organisaties voor staan. Hiernaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies of kennelijke verschrijvingen als gevolg van samenloop van de inwerkingtreding van eerder aangenomen wetsvoorstellen. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzingen beoogd. Het wetsvoorstel behelst voor het merendeel technische wijzigingen en op een aantal punten zogenoemd "klein beleid". In het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen.
     In het oorspronkelijke wetsvoorstel zoals dit is voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State waren ook wijzigingen op het terrein van pensioenen en kinderopvang opgenomen. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State zijn deze onderwerpen in afzonderlijke wetsvoorstellen opgenomen en is het wetsvoorstel dus gesplitst in drie wetsvoorstellen, waaronder het onderhavige.
     Het oorspronkelijke wetsvoorstel is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan enkele uitvoerende en toezichthoudende instanties voorgelegd. Relevant voor het onderhavige wetsvoorstel zijn met name de door het UWV en de SVB uitgebrachte toetsen. Tevens is het wetsvoorstel aan het Uitvoeringspanel [lees: Uitvoeringspanel gemeenten, red.], het Adviescollege vermindering administratieve lasten (Actal) en de Belastingdienst voorgelegd.

 blz. 2  
UWV

     Het UWV acht alle onderdelen uit het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar. De inwerkingtredingdatum zal per onderdeel worden bekeken. De incidentele kosten worden door het UWV begroot op €|385 000,-. Deze kosten zullen worden gedekt uit het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.