Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  UITWERKING  AUTOBRIEF

Versie 22 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 007.
Handelingen II 2011-2012, nr. 23, item 24, nr. 24, item 9, nr. 25, item 10.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 007 (A, B, C, D, E, F, G, H, ..., J, ...).
Handelingen I 2011-2012, ..., nr. 12, item 8, nr. 14, item 9.

 

 

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 642, tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief). Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen in de sfeer van de autogerelateerde belastingen, in het bijzonder om het fiscale beleid om zuinige auto’s te stimuleren te verbeteren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXXI.
De Wet uniformering loonbegrip wordt als volgt gewijzigd:
A.
In het in artikel I, onderdeel L, onder 2, opgenomen artikel 59, zevende lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt "zestiende lid" telkens vervangen door: zestiende en twintigste lid.
B.
Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x