blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 701

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Doelstelling en strekking van de Wwik
3 Intrekking van de Wwik
4 Gevolgen van de intrekking
a Kunstenaars
b Uitvoeringsorganisaties
5 Financiële effecten
6 Ontvangen commentaren
7 Onmiddellijke werking
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XXIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel regelt de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). Dat is aangekondigd in het regeerakkoord.¹ De regering wil de overheidsbemoeienis met kunst en cultuur beperken. Naar het oordeel van de regering past het niet dat er voor kunstenaars met een specifieke uitkeringsregeling andere regels gelden dan voor overige ondernemers en/of werknemers. Kunstenaars kunnen net als anderen een beroep doen op de Wet werk en bijstand (Wwb) of de Wet investeren in jongeren (WIJ) als vangnet. De regering wil uitzonderingen op vangnetregelingen als de Wwb zoveel mogelijk beperken.

1. Kamerstukken II 2010-2011, 32 417, nr. 15, blz. 53/54.

     In dit wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld de Wwik met ingang van 1 januari 2012 in te trekken. Hierdoor gaan voor kunstenaars die een beroep doen op inkomensondersteuning van overheidswege dezelfde polisvoorwaarden gelden als voor ieder ander.

 

2. Doelstelling en strekking van de Wwik


     De Wwik is per 1 januari 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik). De Wwik heeft als doel kunstenaars te ondersteunen bij de opbouw van een renderende beroepspraktijk als kunstenaar, dan wel hen in staat te stellen een tijdelijke terugval in inkomsten op te vangen. Door de Wwik hoeft een beroepsmatig kunstenaar geen beroep te doen op de bijstand. De gedachte achter de Wwik was dat startende kunstenaars tijd nodig hebben om zich te oriënteren op de kunstpraktijk en om zich daarin een positie te verwerven. Gevestigde kunstenaars hebben te maken met continuïteitsproblemen als tijdelijke contracten, (meerdere) deeltijdbanen en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.