Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  GELEIDELIJKE  AFBOUW  DUBBELE  HEFFINGSKORTING  IN  REFERENTIEMINIMUMLOON

Versie 15 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 32 777.
Handelingen II 2011-2012, nr. 5, item 5, nr. 6, item 11, nr. 7, item 16.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 777 (A, B, C).
Handelingen I 2011-2012, nr. 10, item 2 en 12, nr. 12, item 4.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 15 december 2011, Stb. 2011, 647, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet. Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 648).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de ontwikkeling van de uitkeringen die zijn gebaseerd op het referentieminimumloon, met uitzondering van de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, vergelijkbaar is met die van het wettelijk minimumloon en dat de bijstand een sociale voorziening is waar andere tegemoetkomingen zoveel mogelijk een voorliggende voorziening voor zijn;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 31, tweede lid, onderdeel v,¹ vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel u ¹ door een punt.
B.
[MvT]
Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "tweemaal" vervangen door: 197,5% van.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-5. Met ingang van 1 juli 2012 wordt het in het tweede lid genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 2,5 procentpunt, tot het percentage van 100 is bereikt. Van het herziene percentage doet Onze Minister mededeling in de Staatscourant. Dit lid vervalt met ingang van 1 januari 2032.
C.
[MvT]
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "genoemd in artikel 21" vervangen door: genoemd in de artikelen 21 en 22.
2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot het derde tot en met het vijfde lid.

1. Volgens de redactie dienen respectievelijk "onderdeel v" en "onderdeel u" te worden vervangen door respectievelijk "onderdeel u" en "onderdeel t".

 

Art. II.¹ Wijziging van de Wet investeren in jongeren  [MvT]
Artikel 9 van de Wet investeren in jongeren wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "tweemaal" vervangen door: 197,5% van.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x