blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 815

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De uitwerking van de maatregelen
2.1 Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren
2.2 Aanscherping gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets
2.3 Tegenprestatie naar vermogen
2.4 Beperking van de verblijfsduur in het buitenland
2.5 Alleenstaande ouders in de Wwb
2.6 Normering inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid op 110%
2.7 Verordeningsplicht participatie van schoolgaande kinderen
2.8 Inkomen uit studiefinanciering
3 Invoering en overgangsrecht
4 Financiële gevolgen
4.1 Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren
4.2 Aanscherping gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets
4.3 Tegenprestatie in de Wwb
4.4 Beperking van de verblijfsduur in het buitenland
4.5 Alleenstaande ouders in de Wwb
4.6 Normering inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid op 110%
4.7 Verordeningsplicht participatie van schoolgaande kinderen
4.8 Inkomen uit studiefinanciering
5 Ontvangen commentaren
5.1 VNG
5.2 Uitvoeringspanel gemeenten
5.3 Sociale verzekeringsbank
5.4 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
5.5 Inspectie Werk en Inkomen
5.6 Actal
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XXXIV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Meer mensen aan het werk is een belangrijke opdracht van deze regering. Het regeerakkoord stelt dat mensen niet afhankelijk mogen worden gemaakt van een uitkering. Voorkomen moet worden dat mensen te snel worden afgeschreven en permanent aan de kant staan. Werk biedt mensen perspectief, zelfrespect, sociale contacten en sociale betrokkenheid. De regering wil het aantal mensen dat aan de kant staat en langdurig afhankelijk is van een uitkering sterk terugdringen. Daarbij past dat de Wet werk en bijstand (Wwb) er alleen is voor degenen die dat echt nodig hebben.

     Werk is de basis voor zelfstandigheid, het benutten en ontwikkelen van talenten en vaardigheden en de beste manier om uit armoede te komen. De Wwb dient daarom optimaal activerend te zijn richting werk. Dit wetsvoorstel omvat daarom een aantal maatregelen die de tijdelijke vangnetfunctie van de Wwb nog meer vooropstelt en de verplichtingen waaraan uitkeringsgerechtigden moeten voldoen, aanscherpen. Deze regering stelt eigen verantwoordelijkheid voorop: de bijstand moet niet alleen het vangnet zijn, maar ook een springplank naar werk voor iedereen die kan werken.

     Het kabinet streeft naar een gezamenlijke aanpak voor (voortijdig) schoolverlaters en jeugdige werklozen. De aanscherping van de Wwb richt zich allereerst op de toegang tot de bijstand. Met de introductie van de Wet investeren in jongeren (WIJ) is het accent voor jongeren verlegd naar werken of leren, met als afgeleide de inkomensvoorziening. De regering onderschrijft het uitgangspunt van de WIJ, maar is van mening dat de huidige systematiek ruimte laat voor een afwachtende en vrijblijvende houding van jongeren. De WIJ legt gemeenten de plicht op om iedere jongere onder de 27 jaar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid zelf werk te zoeken. De regering gaat op die weg verder en scherpt de wetgeving aan.¹

1. Kamerstukken II 2010-2011, 32 417, nr. 15, blz. 41, 53 en 91.

      blz. 2  De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid wordt in de wet verankerd doordat de jongere die zich bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) meldt met de intentie om een aanvraag in te dienen, verplicht wordt eerst zélf vier weken naar werk te zoeken, alvorens aanspraak op ondersteuning kan ontstaan. Daarbij zal

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.