Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 32 826.
Handelingen II 2011-2012, nr. 17, item 8.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 826 (A, B, C, D, E, ...).
Handelingen I 2011-2012, nr. 14, item 2 en 12.

 

 

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 670, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 671).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267), welke voorziet in een vergunningenstelsel voor elektronischgeldinstellingen, in Nederland dient te worden ge├»mplementeerd;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XI.
In artikel 7:1, onderdeel b, van de Wet arbeid en zorg wordt "kredietinstelling" vervangen door: bank.

 

Art. XII.
In de artikelen 40, tweede, vijfde, zevende lid, tiende lid, onderdeel c, en dertiende lid,┬╣ en 117b, derde lid, onderdeel b, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt "kredietinstelling" telkens vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.