Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 588.
Handelingen II 2010-2011, nr. 90, item 6, nr. 92, item 18.
Kamerstukken I 2010-2011, 2011-2012, 32 588 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2010-2011, nr. 90, item 6, nr. 92, item 18.

 

 

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 675, tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen). Inwerkingtreding: 31 december 2011.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten verbeteringen aan te brengen met het oog op de doelstellingen van de Crisis- en herstelwet;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In onderdeel J. Ministerie van Economische Zaken, onder 2, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.