blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 846

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitwerking voorstel
3 Inkomenseffecten
4 Financiële gevolgen
4.1 Uitkeringslasten
4.2 Uitvoeringskosten
4.3 Financiering
4.4 Administratieve lasten
5 Uitvoeringsaspecten
6 Gevolgen voor de wetgeving op andere terreinen
7 Ontvangen commentaren
7.1 Toezichtstoets IWI
7.2 Uitvoeringstoets SVB
7.3 Uitvoeringstoets UWV
7.4 Uitvoeringspanel gemeenten
7.5 Actal
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XXIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt nu nog onderscheid gemaakt tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen volgens die wet ontstaat (de pensioengerechtigde leeftijd) en de datum waarop het AOW-ouderdomspensioen ingaat (de ingangsdatum). In de huidige AOW ontstaat recht op ouderdomspensioen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Dit is bij de totstandkoming van de wet in 1957 bepaald. Hier is destijds uitsluitend om administratieve redenen voor gekozen.¹
     In het regeerakkoord ² is afgesproken het AOW-ouderdomspensioen met ingang van 1 januari 2012 niet meer te laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop de belanghebbende die leeftijd bereikt ("AOW vanaf pensioneringsdatum"). Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van deze afspraak. Met deze maatregel wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van het kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken.

1. Kamerstukken II 1954-1955, 4900 [lees: 4009, red.], nr. 3, blz. 58.
2. Regeerakkoord VVD-CDA, Bijlage F, Inkomensoverdrachten, punt 11, blz. 13.

 

2. Uitwerking voorstel


     Feitelijk betekent het voorstel dat het onderscheid tussen het ontstaan van het recht op AOW-ouderdomspensioen en het ingaan van het AOW-ouderdomspensioen verdwijnt. Dit komt overeen met de systematiek in vele andere socialezekerheidswetten, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, waarin de uitkering ook ingaat op de dag dat het recht ontstaat.

 blz. 2  
Doorwerking in andere wetgeving

     De gelijkstelling van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen aan de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.